Algemene Voorwaarden Stichting Nederland Cares

I Algemeen

Stichting Nederland Cares (“Nederland Cares”) heeft als doel om via haar website www.nederlandcares.nl en de websites van de steden waarin Nederland Cares actief is (gezamenlijk de “Website”) de maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven en hun werknemers te vergroten middels het koppelen van de vraag van maatschappelijke organisaties aan het aanbod van maatschappelijk betrokken vrijwilligers. Nederland Cares is gevestigd te Amsterdam aan de Barbara Strozzilaan 201 (1083 HN) en is te bereiken op 020-2402480 of via
info@nederlandcares.nl.
 
Artikel 1 Definities
Activiteiten: de werkzaamheden die via Nederland Cares worden aangeboden ten behoeve van Maatschappelijke Organisaties en die door Bedrijven of Vrijwilligers onverplicht en onbetaald worden verricht.
Bedrijven: bedrijven die wel of geen partner zijn van Nederland Cares en voor wie Nederland Cares eenmalig of frequent teamactiviteiten aanbiedt ten behoeve van Maatschappelijke Organisaties.
Maatschappelijke Organisaties: organisaties die met Nederland Cares samenwerken en waar Vrijwilligers en Bedrijven vrijwilligerswerk verrichten door bemiddeling van Nederland Cares. 
Vrijwilligers: personen die zich via de Website hebben ingeschreven bij Nederland Cares of werknemers van Bedrijven die via Nederland Cares teamactiviteiten laten organiseren.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties van Nederland Cares met Vrijwilligers, Bedrijven en Maatschappelijke Organisaties. Alle andere voorwaarden van Bedrijven, Vrijwilligers en Maatschappelijke Organisaties worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 3 Activiteiten
1.    Activiteiten worden ofwel (al dan niet op maat) aangeboden aan Bedrijven ofwel via de kalender op de Website. 
2.    Tijdens het vrijwilligerswerk komen Vrijwilligers en Bedrijven in contact met (veelal) kwetsbare groepen in de samenleving. Het is daarom van belang dat alle deelnemers aan Activiteiten de Activiteit naar beste kunnen uitvoeren en daarbij alle fatsoensnormen en regels van goed gedrag in acht nemen.   
3.    Vanzelfsprekend is het niet toegestaan om misbruik te maken van deze kwetsbare groepen. De aandacht voor de hulpbehoevende en het goed doen voor de Maatschappelijk Organisatie staan voorop. Het is niet de bedoeling het eigen belang voorop te stellen en rollenspelen te gebruiken ten behoeve van de eigen ontwikkeling, teambuilding of het bedrijfsimago. 
4.    Nederland Cares behoudt zich het recht voor om Vrijwilligers en Bedrijven uit te sluiten van deelname aan Activiteiten indien in strijd gehandeld wordt met het in paragraaf 2 en 3 hierboven bepaalde en om eventuele schade die daardoor of in verband daarmee ontstaat te verhalen op het Bedrijf of de Vrijwilliger.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
1.    Deelname aan een Activiteit is geheel op eigen risico. Nederland Cares bemiddelt slechts tussen Bedrijven en Vrijwilligers enerzijds en Maatschappelijke Organisaties anderzijds en Nederlands Cares, haar medewerkers, bestuurders, adviesorganen, hulppersonen en vertegenwoordigers, zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, ongevallen, lichamelijk letsel, verlies of diefstal van goederen of enige andere schade voor, tijdens of na de Activiteit, ongeacht de oorzaak daarvan. Daaronder is begrepen schade ontstaan door zaken of informatie geleverd door derden.    
2.    Het kan voorkomen dat een Activiteit geen doorgang vindt, inhoudelijk verandert of op een andere locatie plaatsvindt. Nederland Cares betracht de grootst mogelijke zorg bij het verstrekken van juiste gegevens over een Activiteit. Het kan echter voorkomen dat de verstrekte gegevens om welke reden dan ook niet overeenkomen met de geplande Activiteit. Nederland Cares sluit alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot onjuiste informatieverstrekking.
3.    Ook is Nederland Cares niet aansprakelijk indien een Activiteit geen doorgang vindt of van inhoud verandert wegens overmacht, bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden, ziekte of veranderingen bij de Maatschappelijke Organisatie. Nederland Cares zal daar waar mogelijk wel proberen een vervangende activiteit te organiseren.
4.    De Website wordt met de grootst mogelijke zorg opgesteld en beheerd. Nederland Cares is niet aansprakelijk voor fouten op de Website of het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Website. Tevens is Nederland Cares niet aansprakelijk voor fouten of niet beschikbaarheid van websites waarnaar de Website verwijst.   

Artikel 5 Intellectuele Eigendom
1.    Op de volledige inhoud, samenstelling en inrichting van de Website, waaronder de foto’s, afbeeldingen, grafisch design, digitale programma’s, bestanden en alle andere informatie, rusten intellectuele eigendomsrechten die toekomen aan Nederland Cares of haar licentiegevers. Nederland Cares en haar licentiegevers behouden alle intellectuele eigendomsrechten voor. Niets in deze algemene voorwaarden impliceert toestemming voor of overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van Nederland Cares of haar licentiegevers.
2.    De op de Website vermelde informatie is bedoeld om een beeld te geven van de activiteiten van Nederland Cares en om inschrijvingen voor Activiteiten mogelijk te maken. De Website mag alleen voor die doeleinden worden gebruikt. Het is niet toegestaan de Website of de content van de Website te kopiëren, reproduceren, exploiteren, over te dragen, onleesbaar te maken, te verwijderen of voor eigen commerciële doeleinden te gebruiken.   

Artikel 6 Privacy
1.    Om je als Vrijwilliger in te schrijven kun je je registreren via de Website of contact opnemen met Nederland Cares. Nederland Cares zal voor deelname bepaalde persoonsgegevens opvragen. Nederland Cares behandelt alle persoonsgegevens op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tenzij daarvoor toestemming is verkregen, worden Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt dan ten behoeve van de Activiteiten, het versturen van de nieuwsbrief, om je anderszins te informeren en voor onze eigen interne onderzoeksdoeleinden. Afmelden voor de nieuwsbrief kan via de link onderaan de nieuwsbrief. Nederland Cares zal in de meeste gevallen uitsluitend ten behoeve van een Activiteit de namen van deelnemers aan de Maatschappelijke Organisatie doorgeven.  
2.    De inlog-gegevens die worden verkregen bij registratie zijn persoonsgebonden en dienen zorgvuldig te worden bewaard en niet gedeeld te worden met of overgedragen te worden aan derden. 
3.    Nederland Cares maakt gebruik van cookies. Een cookie is een kleine verzameling gegevens die naar de browser van een computer wordt verstuurd vanaf een webserver en op de vaste schijf van de computer wordt opgeslagen. De cookies worden gebruikt om de log-in instellingen en de voorkeuren te onthouden van de gebruiker. Met behulp van de cookie analyseert Nederland Cares het gedrag van de gebruiker op de website om zo bijvoorbeeld gericht nieuwsbrieven te kunnen sturen die aansluiten bij de voorkeuren van de gebruiker. Door middel van het aanpassen van de instellingen in het voorkeursmenu van de computer kan een gebruiker zelf kiezen of de browser alle cookies accepteert, selectief cookies accepteert of alle cookies weigert. Indien de browser zo is ingesteld dat cookies geweigerd worden heeft dit effect op de correcte werking van de site.
4.    Daarnaast maakt Nederland Cares gebruik van Google Analytics. Nederland Cares maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google kan de informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
5.    Vrijwilligers kunnen recensies plaatsen bij de Activiteiten op de Website. Door een recensie te plaatsen ga je akkoord met het tonen van de recensie en jouw voornaam en woonplaats op de Website. Tevens kunnen recensies gebruikt worden voor promotiedoeleinden, via social media of anderszins, en in andere publicaties zoals (jaar)verslagen.

Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten die met Nederland Cares worden gesloten en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van alle geschillen die uit dergelijke overeenkomsten voortvloeien is de rechter in Amsterdam bevoegd. 

Artikel 8 Wijzigingen
Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd door Nederland Cares. De gewijzigde voorwaarden zullen gepubliceerd worden op de Website. Wij raden daarom aan om de algemene voorwaarden regelmatig te bestuderen op de Website, in ieder geval bij aanmelding voor elke nieuwe Activiteit. 

II Vrijwilligers

1.    Aanmelden. Vrijwilligers kunnen zich via de Website inschrijven, waarbij zij deze algemene voorwaarden accepteren. Na inschrijving kunnen Vrijwilligers zich aanmelden voor Activiteiten.
2.    Kosten. Nederland Cares vergoedt geen onkosten of reiskosten of enige andere door de Vrijwilliger gemaakte kosten. 
3.    Annuleren. Na inschrijving op een Activiteit kan telefonisch of per e-mail worden afgezegd bij de stadsmanager die op de Website staat vermeld. Een afzegging, zeker kort voor de Activiteit, levert het risico op dat een Activiteit niet of slechts beperkt doorgang kan vinden. We vertrouwen erop dat Vrijwilligers rekening houden met de belangen van de (veelal) kwetsbare groepen met wie Activiteiten plaatsvinden.

III Bedrijven

1.    Aanmelden. Bedrijven kunnen meedoen met een teamactiviteit, al dan niet op maat gemaakt door Nederland Cares, die middels een offerte wordt aanvaard. 
2.    Kosten. De out of pocket kosten en kosten voor de organisatie dienen vooraf betaald te worden door het Bedrijf. De betalingstermijn voor de kosten van de Activiteit zoals vermeld in de offerte bedraagt 14 dagen.
3.    Annuleren. Annulering is mogelijk tot twee weken voor de Activiteit. Bij annulering worden de  kosten van Nederland Cares bij het Bedrijf in rekening gebracht. 
4.    Registreren. De werknemers van het Bedrijf worden geacht zich voorafgaand aan de Activiteit via de Website te registreren, zodat Nederland Cares de namen van de deelnemers kan doorgeven aan de Maatschappelijke Organisatie. 

IV Maatschappelijke Organisaties

1.    Maatschappelijke Organisaties kunnen zich via de Website aanmelden voor het plaatsen van een Activiteit. De Maatschappelijke Organisatie zal alles in het werk stellen om deze Activiteit doorgang te laten vinden en zij vrijwaart Nederland Cares voor aanspraken van Vrijwilligers, Bedrijven en derden ten gevolge van het niet doorgaan van een aangemelde Activiteit door toedoen van de Maatschappelijke Organisatie.
2.    Nederland Cares zal zich inspannen om Vrijwilligers te vinden om de Activiteit te vullen. Echter, Nederland Cares geeft geen garantie dat zij de Activiteit volledig kan vullen. 
3.    Nederland Cares sluit alle aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade voor, tijdens en na de Activiteit uit. 
4.    De Maatschappelijke Organisatie vrijwaart Nederland Cares, haar medewerkers, bestuurders, adviesorganen, hulppersonen en vertegenwoordigers van aansprakelijkheid tegen enige vorm van schade, daaronder begrepen aansprakelijkheid jegens derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdend met de bemiddeling door Nederland Cares.   
5.    De Maatschappelijke Organisatie zal de Vrijwilligers en Bedrijven behoorlijk en fatsoenlijk behandelen. De Maatschappelijk Organisatie vrijwaart Nederland Cares tegen vorderingen van derden (waaronder Vrijwilligers en Bedrijven) die verband houden met of voortvloeien uit het handelen van de Maatschappelijke Organisatie in strijd met deze bepaling. 
6.    Indien de Activiteit niet naar wens is uitgevoerd of in geval van andere klachten neemt de Maatschappelijke Organisatie eerst contact op met Nederland Cares om te zoeken naar een passende oplossing.   
7.    De Maatschappelijke Organisatie onthoudt zich van handelingen en uitlatingen die Nederland Cares in diskrediet kunnen brengen. 

Stichting Nederland Cares
januari 2014

 

Privacy Statement Stichting Nederland Cares

Stichting Nederland Cares, gevestigd aan Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

1. Stichting Nederland Cares

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Stichting Nederland Cares. Nederland Cares biedt flexibel vrijwilligerswerk aan voor jonge mensen uit de Randstad en aan het bedrijfsleven.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Nederland Cares verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Nederland Cares, neem dan gerust contact op!

Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
 +31 20 240 24 80
https://www.nederlandcares.nl
info@nederlandcares.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Nederland Cares verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nederlandcares.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Doel gegevens

Stichting Nederland Cares verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief

Nederland Cares stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling/informatief (welke activiteiten vinden waar en wanneer plaats). Je voornaam, achternaam, locatie (woonplaats) en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Nederland Cares. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Impact

Wij gebruiken statistische informatie vanuit onze online kalender om inzicht te krijgen in hoeveel impact wij jaarlijks maken en bij welke doelgroepen. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.

Doelgroep

Wij gebruiken informatie die je invult bij inschrijving (leeftijd, woonplaats, opleidingsniveau) om inzicht te krijgen in onze doelgroep. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.

Analytics

De website van Nederland Cares verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

5. Opslag gegevens

Stichting Nederland Cares bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat is voor onze vrijwilligers 3 jaar, omdat  sommige van onze vrijwilligers slechts 1 keer per jaar vrijwilligerswerk doen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Verzenden van onze nieuwsbrief

Jouw e-mailadres, locatie, voornaam en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven.

Impact

Wij gebruiken statistische informatie vanuit onze online kalender om inzicht te krijgen in hoeveel impact wij jaarlijks maken en bij welke doelgroepen. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. We bewaren deze gegevens onbepaalde tijd.

Doelgroep

Wij gebruiken informatie die je invult bij inschrijving (leeftijd, woonplaats, opleidingsniveau) om inzicht te krijgen in onze doelgroep. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. We bewaren deze gegevens onbepaalde tijd.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Nederland Cares neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Nederland Cares) tussen zit.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Nederland Cares verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Nederland Cares blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Nederland Cares gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Nederland Cares en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nederlandcares.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting Nederland Cares wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Nederland Cares neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ons via info@nederlandcares.nl.