Algemene Voorwaarden Stichting Nederland Cares

I Algemeen

Stichting Nederland Cares (“Nederland Cares”) heeft als doel om via haar website www.nederlandcares.nl en de websites van de steden waarin Nederland Cares actief is (gezamenlijk de “Website”) de maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven en hun werknemers te vergroten middels het koppelen van de vraag van maatschappelijke organisaties aan het aanbod van maatschappelijk betrokken vrijwilligers. Nederland Cares is gevestigd te Amsterdam aan de Barbara Strozzilaan 201 (1083 HN) en is te bereiken op 020-2402480 of via
info@nederlandcares.nl.
 
Artikel 1 Definities
Activiteiten: de werkzaamheden die via Nederland Cares worden aangeboden ten behoeve van Maatschappelijke Organisaties en die door Bedrijven of Vrijwilligers onverplicht en onbetaald worden verricht.
Bedrijven: bedrijven die wel of geen partner zijn van Nederland Cares en voor wie Nederland Cares eenmalig of frequent teamactiviteiten aanbiedt ten behoeve van Maatschappelijke Organisaties.
Maatschappelijke Organisaties: organisaties die met Nederland Cares samenwerken en waar Vrijwilligers en Bedrijven vrijwilligerswerk verrichten door bemiddeling van Nederland Cares. 
Vrijwilligers: personen die zich via de Website hebben ingeschreven bij Nederland Cares of werknemers van Bedrijven die via Nederland Cares teamactiviteiten laten organiseren.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties van Nederland Cares met Vrijwilligers, Bedrijven en Maatschappelijke Organisaties. Alle andere voorwaarden van Bedrijven, Vrijwilligers en Maatschappelijke Organisaties worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 3 Activiteiten
1.    Activiteiten worden ofwel (al dan niet op maat) aangeboden aan Bedrijven ofwel via de kalender op de Website. 
2.    Tijdens het vrijwilligerswerk komen Vrijwilligers en Bedrijven in contact met (veelal) kwetsbare groepen in de samenleving. Het is daarom van belang dat alle deelnemers aan Activiteiten de Activiteit naar beste kunnen uitvoeren en daarbij alle fatsoensnormen en regels van goed gedrag in acht nemen.   
3.    Vanzelfsprekend is het niet toegestaan om misbruik te maken van deze kwetsbare groepen. De aandacht voor de hulpbehoevende en het goed doen voor de Maatschappelijk Organisatie staan voorop. Het is niet de bedoeling het eigen belang voorop te stellen en rollenspelen te gebruiken ten behoeve van de eigen ontwikkeling, teambuilding of het bedrijfsimago. 
4.    Nederland Cares behoudt zich het recht voor om Vrijwilligers en Bedrijven uit te sluiten van deelname aan Activiteiten indien in strijd gehandeld wordt met het in paragraaf 2 en 3 hierboven bepaalde en om eventuele schade die daardoor of in verband daarmee ontstaat te verhalen op het Bedrijf of de Vrijwilliger.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
1.    Deelname aan een Activiteit is geheel op eigen risico. Nederland Cares bemiddelt slechts tussen Bedrijven en Vrijwilligers enerzijds en Maatschappelijke Organisaties anderzijds en Nederlands Cares, haar medewerkers, bestuurders, adviesorganen, hulppersonen en vertegenwoordigers, zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, ongevallen, lichamelijk letsel, verlies of diefstal van goederen of enige andere schade voor, tijdens of na de Activiteit, ongeacht de oorzaak daarvan. Daaronder is begrepen schade ontstaan door zaken of informatie geleverd door derden.    
2.    Het kan voorkomen dat een Activiteit geen doorgang vindt, inhoudelijk verandert of op een andere locatie plaatsvindt. Nederland Cares betracht de grootst mogelijke zorg bij het verstrekken van juiste gegevens over een Activiteit. Het kan echter voorkomen dat de verstrekte gegevens om welke reden dan ook niet overeenkomen met de geplande Activiteit. Nederland Cares sluit alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot onjuiste informatieverstrekking.
3.    Ook is Nederland Cares niet aansprakelijk indien een Activiteit geen doorgang vindt of van inhoud verandert wegens overmacht, bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden, ziekte of veranderingen bij de Maatschappelijke Organisatie. Nederland Cares zal daar waar mogelijk wel proberen een vervangende activiteit te organiseren.
4.    De Website wordt met de grootst mogelijke zorg opgesteld en beheerd. Nederland Cares is niet aansprakelijk voor fouten op de Website of het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Website. Tevens is Nederland Cares niet aansprakelijk voor fouten of niet beschikbaarheid van websites waarnaar de Website verwijst.   

Artikel 5 Intellectuele Eigendom
1.    Op de volledige inhoud, samenstelling en inrichting van de Website, waaronder de foto’s, afbeeldingen, grafisch design, digitale programma’s, bestanden en alle andere informatie, rusten intellectuele eigendomsrechten die toekomen aan Nederland Cares of haar licentiegevers. Nederland Cares en haar licentiegevers behouden alle intellectuele eigendomsrechten voor. Niets in deze algemene voorwaarden impliceert toestemming voor of overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van Nederland Cares of haar licentiegevers.
2.    De op de Website vermelde informatie is bedoeld om een beeld te geven van de activiteiten van Nederland Cares en om inschrijvingen voor Activiteiten mogelijk te maken. De Website mag alleen voor die doeleinden worden gebruikt. Het is niet toegestaan de Website of de content van de Website te kopiëren, reproduceren, exploiteren, over te dragen, onleesbaar te maken, te verwijderen of voor eigen commerciële doeleinden te gebruiken.   

Artikel 6 Privacy
1.    Om je als Vrijwilliger in te schrijven kun je je registreren via de Website of contact opnemen met Nederland Cares. Nederland Cares zal voor deelname bepaalde persoonsgegevens opvragen. Nederland Cares behandelt alle persoonsgegevens op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tenzij daarvoor toestemming is verkregen, worden Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt dan ten behoeve van de Activiteiten, het versturen van de nieuwsbrief, om je anderszins te informeren en voor onze eigen interne onderzoeksdoeleinden. Afmelden voor de nieuwsbrief kan via de link onderaan de nieuwsbrief. Nederland Cares zal in de meeste gevallen uitsluitend ten behoeve van een Activiteit de namen van deelnemers aan de Maatschappelijke Organisatie doorgeven.  
2.    De inlog-gegevens die worden verkregen bij registratie zijn persoonsgebonden en dienen zorgvuldig te worden bewaard en niet gedeeld te worden met of overgedragen te worden aan derden. 
3.    Nederland Cares maakt gebruik van cookies. Een cookie is een kleine verzameling gegevens die naar de browser van een computer wordt verstuurd vanaf een webserver en op de vaste schijf van de computer wordt opgeslagen. De cookies worden gebruikt om de log-in instellingen en de voorkeuren te onthouden van de gebruiker. Met behulp van de cookie analyseert Nederland Cares het gedrag van de gebruiker op de website om zo bijvoorbeeld gericht nieuwsbrieven te kunnen sturen die aansluiten bij de voorkeuren van de gebruiker. Door middel van het aanpassen van de instellingen in het voorkeursmenu van de computer kan een gebruiker zelf kiezen of de browser alle cookies accepteert, selectief cookies accepteert of alle cookies weigert. Indien de browser zo is ingesteld dat cookies geweigerd worden heeft dit effect op de correcte werking van de site.
4.    Daarnaast maakt Nederland Cares gebruik van Google Analytics. Nederland Cares maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google kan de informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
5.    Vrijwilligers kunnen recensies plaatsen bij de Activiteiten op de Website. Door een recensie te plaatsen ga je akkoord met het tonen van de recensie en jouw voornaam en woonplaats op de Website. Tevens kunnen recensies gebruikt worden voor promotiedoeleinden, via social media of anderszins, en in andere publicaties zoals (jaar)verslagen.

Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten die met Nederland Cares worden gesloten en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van alle geschillen die uit dergelijke overeenkomsten voortvloeien is de rechter in Amsterdam bevoegd. 

Artikel 8 Wijzigingen
Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd door Nederland Cares. De gewijzigde voorwaarden zullen gepubliceerd worden op de Website. Wij raden daarom aan om de algemene voorwaarden regelmatig te bestuderen op de Website, in ieder geval bij aanmelding voor elke nieuwe Activiteit. 

II Vrijwilligers

1.    Aanmelden. Vrijwilligers kunnen zich via de Website inschrijven, waarbij zij deze algemene voorwaarden accepteren. Na inschrijving kunnen Vrijwilligers zich aanmelden voor Activiteiten.
2.    Kosten. Nederland Cares vergoedt geen onkosten of reiskosten of enige andere door de Vrijwilliger gemaakte kosten. 
3.    Annuleren. Na inschrijving op een Activiteit kan telefonisch of per e-mail worden afgezegd bij de stadsmanager die op de Website staat vermeld. Een afzegging, zeker kort voor de Activiteit, levert het risico op dat een Activiteit niet of slechts beperkt doorgang kan vinden. We vertrouwen erop dat Vrijwilligers rekening houden met de belangen van de (veelal) kwetsbare groepen met wie Activiteiten plaatsvinden.

III Bedrijven

1.    Aanmelden. Bedrijven kunnen meedoen met een teamactiviteit, al dan niet op maat gemaakt door Nederland Cares, die middels een offerte wordt aanvaard. 
2.    Kosten. De out of pocket kosten en kosten voor de organisatie dienen vooraf betaald te worden door het Bedrijf. De betalingstermijn voor de kosten van de Activiteit zoals vermeld in de offerte bedraagt 14 dagen.
3.    Annuleren. Annulering is mogelijk tot twee weken voor de Activiteit. Bij annulering worden de  kosten van Nederland Cares bij het Bedrijf in rekening gebracht. 
4.    Registreren. De werknemers van het Bedrijf worden geacht zich voorafgaand aan de Activiteit via de Website te registreren, zodat Nederland Cares de namen van de deelnemers kan doorgeven aan de Maatschappelijke Organisatie. 

IV Maatschappelijke Organisaties

1.    Maatschappelijke Organisaties kunnen zich via de Website aanmelden voor het plaatsen van een Activiteit. De Maatschappelijke Organisatie zal alles in het werk stellen om deze Activiteit doorgang te laten vinden en zij vrijwaart Nederland Cares voor aanspraken van Vrijwilligers, Bedrijven en derden ten gevolge van het niet doorgaan van een aangemelde Activiteit door toedoen van de Maatschappelijke Organisatie.
2.    Nederland Cares zal zich inspannen om Vrijwilligers te vinden om de Activiteit te vullen. Echter, Nederland Cares geeft geen garantie dat zij de Activiteit volledig kan vullen. 
3.    Nederland Cares sluit alle aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade voor, tijdens en na de Activiteit uit. 
4.    De Maatschappelijke Organisatie vrijwaart Nederland Cares, haar medewerkers, bestuurders, adviesorganen, hulppersonen en vertegenwoordigers van aansprakelijkheid tegen enige vorm van schade, daaronder begrepen aansprakelijkheid jegens derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdend met de bemiddeling door Nederland Cares.   
5.    De Maatschappelijke Organisatie zal de Vrijwilligers en Bedrijven behoorlijk en fatsoenlijk behandelen. De Maatschappelijk Organisatie vrijwaart Nederland Cares tegen vorderingen van derden (waaronder Vrijwilligers en Bedrijven) die verband houden met of voortvloeien uit het handelen van de Maatschappelijke Organisatie in strijd met deze bepaling. 
6.    Indien de Activiteit niet naar wens is uitgevoerd of in geval van andere klachten neemt de Maatschappelijke Organisatie eerst contact op met Nederland Cares om te zoeken naar een passende oplossing.   
7.    De Maatschappelijke Organisatie onthoudt zich van handelingen en uitlatingen die Nederland Cares in diskrediet kunnen brengen. 

Stichting Nederland Cares
januari 2014